0938 442 696 - 0868 060670
info@dtu.com.vn

6 Feb 2018

HAUPTSÄTZE-KONJUNKTIONEN: CÁC LIÊN TỪ LIÊN KẾT MỆNH ĐỀ CHÍNH (A1)

/
Posted By

Đây là một Grammatik khá nhẹ nhàng trong cấp độ A1. Chúng ta sẽ nói về những liên từ (Konjunktionen) dùng để kết nối 2 mệnh đề chính (Hauptsätze) lại với nhau.

Chúng được gọi là Hauptsätze – Konjunktionenund, oder, aber, sondern, denn

Mục đích: Liên kết các thành phần trong câu lại với nhau hoặc liên kết các câu chính lại với nhau. Điểm cần chú ý đó là những liên từ này không làm thay đổi trật tự câu.

und: và

  • Ich nehme einen Kuchen undeine Cola. (liên kết 2 danh từ: Tôi lấy một cái bánh  một lon coca)
  • Sie ist Ärztin undsie ist 38 Jahre alt. (liên kết 2 câu: Cô ấy là bác sĩ  cô ấy đã 38 tuổi)

oder: hoặc

  • Ich möchte Java oderPython lernen. (liên kết 2 danh từ: Tôi muốn học Java hoặc Python)
  • Nehmen Sie Milch odermöchten Sie lieber keine? (liên kết 2 câu: Ngài dùng sữa hay ngài thích không muốn dùng gì hơn?)

aber: nhưng

  • Ich trinke Kaffee, aberohne Zucker. (liên kết danh từ và cụm giới từ-danh từ: Tôi uống cà phê nhưng không đường)
  • Ich möchte dich nicht anrufen, aberich werde dir schreiben. (liên kết 2 câu: Anh không muốn gọi cho em nhưng anh sẽ viết cho em)

sondern: mà

  • Sie spricht kein Deutsch, sondern(liên kết 2 danh từ: Cô ấy không nói tiếng Đức  nói tiếng Anh)
  • Ich komme nicht aus China, sondernich komme aus Vietnam. (liên kết 2 câu: Tôi không đến từ Trung Quốc,  tôi đến từ Việt Nam)

denn: vì

  • Er spielt gut Fußball, denn er trainiert jeden Tag. (liên kết 2 câu, vàliên từ denn sẽ không có liên kết 2 danh từ: Anh ấy chơi bóng đá giỏi, anh ấy luyện tập hàng ngày)

Lưu ý:

Aber và sondern cùng mang ý nghĩa „nhưng mà“. Tuy nhiên sự khác biệt ở đây là: Bạn sử dụng sondern cho những trường hợp mà 2 vế tương đồng với nhau về mặt ý nghĩa chung (kein Deutsch- sondern Englisch: cùng là ngôn ngữ, nicht aus China, sondern aus Vietnam: cùng là nơi chốn).

Sử dụng aber cho những trường hợp mà 2 vế không có sự liên quan tương đối nhất định (Kaffee, aber ohne Zucker: Về mặt nghĩa thì 2 vế có liên quan đến nhau, nhưng Kaffee và Zucker không cùng thuộc 1 „nhóm“. Tương tự đối với „nicht anrufen, aber schreiben“: Hai hành động này cũng không thuộc về 1 „nhóm“).

Leave a Reply